1. Avtalen

Kjøp gjort på onkelsvanhild.no er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett.

Avtalen består av nedenfor stående salgsbetingelser, opplysninger gitt i betalingsløsning og eventuelt spesielle avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Ved gjennomføring av kjøp på onkelsvanhild.no aksepterer du våre kjøpsbetingelser og det inngås en bindende avtale mellom Onkel Svanhild AS og deg som kunde.

2. Partene

Selger
Onkel Svanhild AS
Olav Tryggvasons gate 6, 7011 Trondheim
nettbutikk@onkelsvahild.no
Telefon: 465 34 633
Organisasjonsnummer: 823 844 212

Kjøper
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift. Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Kjøper vil få tilsendt betalingslenke fra iZettle. Kjøper kan bruke kredittkort eller debetkort ved betaling. Betaling blir belastet direkte og varen vil bli sendt fortløpende etter at betaling er registret.

6. Levering og frakt

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev), med bekreftelse fra selger at meldingen er mottatt.

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. Angrerettskjema kommer til kunden med forsendelsen.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene for å returnere varen, som for eksempel returfrakt.

For å få tilbakebetalt hele beløpet ved angrerett skal varen sendes tilbake i samme stand som da du mottok den. Originalemballasjen skal være hel og uten rifter/merker.

Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte matvarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder. I henhold til angrerettloven § 22 gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

  • Levering av varer som forringes, eller raskt går ut på dato, 22 b);
  • Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering, § 22 g);

Hvis du hever hele eller deler av kjøpet vil du få tilbakebetalt varenes verdi ved kjøpetidspunktet, innen 14 dager etter at vi har mottatt og behandlet din retur.

9. Leveransevilkår

Som kunde plikter du å følge med på status på din forsendelse. Onkel Svanhild AS er ikke ansvarlig for utlevering av melding om ankommet pakke. Posten returner uavhentede pakker etter 14 dager. Hvis du ikke har mottatt din pakke innen 4 uker er du pliktig til å informere Onkel Svanhild AS om dette, din bestilling anses som levert etter 4 uker.

Dersom du ikke henter ut varene eller nekter å motta dem, vil varene bli returnert til oss for din regning. Du blir belastet et gebyr på kr 300,- fra det innbetalte beløp og eventuelt restbeløp blir kreditert.

Merk at du må hente ut varene på posten/post-i-butikk for å benytte deg av angreretten. Pakker som går i retur til Onkel Svanhild AS fordi de ikke er hentet eller nektes mottatt vi bli belastet med gebyr som beskrevet i dette punkt.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Vær oppmerksom på at dersom varen er brukt unormalt mye eller ikke til egnet bruk, faller reklamasjonsretten på 2 år bort. Husk at matvarer ofte vil ha enn annen forventet holdbarhet enn andre varer. Selv om reklamasjonsfristen er overholdt, så må det fortsatt foreligge en mangel ved matvaren på kjøpstidspunktet for at vilkårene for reklamasjon skal være oppfylt.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer,  belaster Onkel Svanhild AS kjøper med et gebyr på 300,-. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Ved et kjøp kan vi utføre en kredittvurdering og i visse tilfeller kan en kredittopplysning forekomme. Du får da en kopi av kredittopplysningen per post. Personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven. Vi håndterer personopplysninger for å kunne utføre kundeanalyser, identifikasjoner, kredittvurderinger og markedsføring.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

15. Produktinformasjon

Onkel Svanhild AS tar forbehold om feil i oppgitt produktinformasjon.

Bilder er illustrative og har annen fargegjengivelse på skjerm enn i virkeligheten.